Útkereső

Személyre szabott ajánlat kérése

Egyéneknek Csoportoknak
Hírlevél feliratkozás
Facebook oldal
Pályázati támogatásaink

A PROKO KFT által elnyert korábbi támogatások megtekintéséhez kattintson IDE.

Támogatásaink

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

A www.prokotravel.hu és aldomainjei (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Proko Travel Kft. (székhely: 6720 Szeged Feketesas u. 19-21., engedélyszám: R-0857/1993) (továbbiakban adatkezelő). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény). Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatónak, a felhasználási nyilatkozatnak, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.


Adatkezelő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere

Adatkezelő Látogatói információs önrendelkezési jogait biztosítja és védi személyes adataikat. Jelen dokumentum kialakításakor különös tekintettel lett figyelembe véve:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról.

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról.

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Jelen dokumentum eleget tesz továbbá: az Online Privacy Alliance ajánlásaival harmonizálva a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, megőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által kiadott állásfoglalásoknak is.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A Proko Travel Kft. személyes adatokat az Utas vagy képviselője hozzájárulása, ill. jogszabály előírása alapján kezel. Az Utas vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de maximálisan a Proko Travel Kft. és az Utas vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

A Proko Travel Kft. részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Utas vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása

- Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

- Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

- Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

- Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

- Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

- Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

- Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

- Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

- Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

- Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

- Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

- Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az Utas vagy képviselője az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az Utas vagy képviselője hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

A Proko Travel Kft. esetében a jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása
4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
5. az Ügyfél informálása a Proko Travel Kft. kínálatáról, különös tekintettel direkt elektronikus leveleken (e-mail), és postai leveleken keresztül.

Adatkezelő rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.


Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.

Proko Travel Kft. a regisztráció során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

• vezeték- és keresztnév, nem
• levelezési cím
• e-mail cím, telefonszám
• születési idő

• úti okmány száma


Az Utas vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő az Utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. A Proko Travel Kft. munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Egyesült Államok vámhatósága törvényileg kötelezi az összes légitársaságot, hogy a repülési és foglalási adatokat a rendelkezésükre bocsássák. Ezeket az információkat az Egyesült Államok vámhatósága kizárólag biztonsági okokból használhatja fel.


Ajánlataink és szolgáltatásaink információiról

A Proko Travel Kft. Ügyfeleit folyamatosan szeretné informálni kínálatáról, amihez az Utas vagy képviselője személyes adatait is felhasználja. Így kerül kipostázásra évente kétszer a Proko Travel Kft. aktuális katalógusa. Amennyiben az Utas vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: a Proko Travel Kft. az Utas vagy képviselője hozzájárulásának visszavonásáig kezeli azok adatait.


Az Ügyfelek jogai

A Proko Travel Kft. Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és megkapni kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Utas vagy képviselője kérésére az Adatkezelő kijavítja.

Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.


Adatvédelem, adatbiztonság

A Proko Travel Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Utas vagy képviselője által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.


Egyéb adat

A Társaság székhelyén ügyfélfogadásra (ügyfélforgalom számára) nyitva álló helyiségeiben kamerák működnek, amelyek a támadások és más jogsértő események megelőzése, valamint az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében folyamatosan rögzítik a helyiségben történteket. Az erre vonatkozó, az Ügyfelek figyelmét felhívó jelzések (matricák) az iroda bejáratánál megtalálhatók. A felvételek elkészítéséhez az Ügyfelek a helyiségbe való belépéssel önkéntesen hozzájárulnak.


Adatvédelmi nyilatkozat

A Proko Travel Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.


Jogorvoslat

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az Utas az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a Proko Travel székhelye szerint illetékes törvényszékhez.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Részletes leírásRendben